Tanggapin ang Nagagalak na Espiritu na lumikha sa iyo at sa akin

Stella Ho
Gen 1:2; Kawikaan 8:30-31

1. Ang nagagalak na Espiritu ay kumikilos sa ibabaw ng tubig (Gen 1:1-10; Kawikaan 8:22-31)

2. Ang Espiritu ay nasa ibabaw ng Baha (Gen 8:1, 11)

3. Ang Espiritu ay sumasaakin (Isa 61:1-3)