Bumuo ng Puno ng Buhay na Pagkakaibigan

Purple Chan
Mga Kawikaan 27

A)Makinig sa mga taong matuwid at sa mga magulang(t1-2;t11-12)

B)Huwag magsalita ayon sa Puno ng Kaalaman ng Mabuti at Masama(t.3-4;t.13-16)
1)Huwag magsalita ng tungkol sa kahangalan,galit,pagseselos(t3-4)
2)Huwag magsalita ng kasamaan,pagkukunwari at pagtatalo(t13-16)

C)Ang magsalita at gumawa ng nakaayon sa Puno ng Buhay(t5-10;17-22)
1)Magsabi ng Katotohanan(t5)
2)Magbigay ng kapakipakinabang na payo(t6-7)
3)Samahan ang bawat isa(t8)
4)Magbigay ng taos pusong payo(t9)
5)Alagaan ang relasyon(t10)
6)Patalasin ang bawat isa sa pag ibig(t17)
7)Alagaan ang isa’t isa(t18)
8)Maliwanagan ang bawat isa(t19)
9)Maging kontento(t20)
10)Ang papuri sa iba ay isang pagsubok(t21-22)