Ang Pagkatawag upang Maging Isang Puno ng Buhay

Stella Ho
(Efeso 1)(Isa 61:3,11)(Pahayag 21:9;22:1-2)

1. Maging banal

2. Maging Kaniyang mga anak

3. Maging Kaniyang pag aari

4. Maging Kaniyang katawan