Tayo ay Bumalik sa Tunay na Pagsamba!
Ps.Roxan Lapitan

1 Cronica 16:1-43

I. Tayo ay Bumalik sa Tunay na Pagsamba,sapagkat tayo ay Kaniyang tinawag bilang mga mananamba (t. 1-7)
II. Purihin ang Diyos sa Kanyang patnubay at proteksyon (t. 8:36)
III. Tayo ay maging mananamba at tagapagbantay para sa Diyos (t. 37-43)