Tanggapin ang Sampung Utos, Maging Puno ng Buhay

Mangangaral: Pas. Richard Mason

1. Tanggapin ang Sampung Utos (Exodo 20:1-17)

2. Ibigin ang Diyos, Ibigin ang iyong kapwa (Mateo 22:36-40)

3. Maging Puno ng Buhay (Pahayag 22: 1-5)