Masdan! Ang Diyos ang ating Pastol

Ps. Roxan G. Lapitan

1. Ipahayag ang kaaliwan ng Diyos sa kadiliman.
(tal.1-2)

2. Ihanda ang daan ng Panginoon sa ilang.(tal.3-8)
a. Ang mga bundok sa Ilang ay mapapatag(tal.3-5)
b. Ang mundo ng kawalan ay lilipas.
3. Magtiwala sa lakas ni Kristo na alagaan ang mga batang tupa.