Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran ng Diyos

Ps S Samoy
Mateo 5:6

1.Patuloy na magutom at mauhaw

2. Maghangad sa katuwiran