Mapalad ang mga inuusig nang dahil sa katuwiran ng Diyos

Ps RLapitan
Mateo 5:10-12

1.Ang pag uusig dahil sa katuwiran ng Diyos ay di maiiwasan para sa mga tunay na taga sunod ni Kristo
(May.5:10-11,Luk.6:22,Mga Gawa 7:52)Juan 3:19;Mat.10:18,22,25)

2.Pinagpala ng Kaharian ng Langit(Mat.5:10b,4:17-25;5:3-10)