Manumbalik sa Panginoon na may Pag-aayuno at Panalangin

Ps S Samoy
Joel 2:12-27

1. Magsisi nang taos puso at manalangin (t12-17)
2. Tumanggap ng habag at kasaganaan (t18-27)