Maging taong ayon sa sariling puso ng Diyos

Purple Chan

1 Sam 15-17, 2 Sam 6:14

1) Sumunod sa Salita ng Diyos (1 Sam 15:16-26)

2) Magsisi ng may pagpapakumbaba sa harap ng Diyos (1 Sam 15:27-34)

3) Yakapin ang puso ng Diyos (1 Sam 16:7; 17:45-47; 2 Sam 6:14-15)