Lumabas mula sa Ilang patungo sa Pag ibig at Pagtitiwala

Stella Ho and Yohane Kina

1. Umahon mula sa ilang at makatagpo ang Buhay na Panginoon. (Talata 1-14)
2. Ipasa ang pag-ibig at pagtitiwala sa pamamagitan ng pagdidisipulo. (Talata 15-23)