JOY種好關係
好關係是生命的祝福,神要栽種你一切的關係,使你長成生命樹!

第七講:Joy 種關係全面睇
講員:許靜、山坤族長
我們很想栽種好関係, 就必須對建立關係的次序有正確的了解,才能得著神藉関係帶豐盛和祝福