Iwasang Maging Sakim ang Iyong Puso

Purple Chan

1) Kasakiman! Patayin ito (Colosas 3:1-5) Kawikaan 11:28 Mateo 6:24

2) Mauhaw! Upang maging tunay na kontento (Awit 63:1-8; 107:9)

a) Aminin ang ating matinding pangangailangan kay Jesus (Awit 42:1-2)

b) Tumakbo sa Diyos hindi tumakas mula sa Diyos (Awit 63:1-2)

c) Purihin ang ating Diyos (Awit 63:3-4)

d) Makahanap ng kasiyahan sa Diyos (Awit 63:5; 107:9