Ihanda ang daan para sa muling pagbangon

Ps S Samoy
Isa. 57:14-21

1. Bumalik sa pagsisisi at kababaang loob (t14-15)

2. Tumanggap ng kagalingan at kapayapaan (t16-19)

3. Talikuran ang aking mga kasalanan (t20-21)