Ibibigay sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan

Roxan Lapitan
Mateo 6:19-34

1.Paglingkuran ang Diyos ng buong puso(t19-24)
a.Isang puso(t19-21)
b.Isang pagtutuunan(t22-23)
c. Isang Panginoon(t24)

2. Huwag mabalisa (t25-30)

3. Higit sa lahat pagsikapan na kayo’y pagharian ng Diyos (t31-34)