Ang Mandirigmang Nobya Na Nagtagumpay sa Pag ibig 2
Ptr. Roxan Lapitan

(Awit ng mga awit 5:2-6:3)

1.Makibaka ng magka ayon (t5:2-8)
2.Ituon sa pag ibig (t5:9-16)
3.Mag alab sa pananampalataya (t6:1-3)