Ang maaamo ay bibigyan ng lupa at kapayapaan!

Ps S Samoy
Mat. 5:5, 11:29; Isa. 61; Salmo 37:4, 11

1. Ang maamo
(Mat5:5a, 11:29, Salmo 37:4, 11)

2. Pinagpala ang mga.. (Mat. 5:5b, Isa 61:1, 9, Lucas 4:18, 21)

3. Magmamana ng lupa (Mat.5:5c, Isa. 61:7, 11, Salmo 37:4, 11)

4 Magkaroon ng masaganang kapayapaan
(Mat.11:29, Salmo 37:11)