Ang bagong alak ay umaagos, tayo ay higit na manabik
Roxan Lapitan
Mat 4:12-25, Marcos 1:14-15

1. Ang oras ay ganap na, ang Tagapagligtas ay dumating na (Mat 4:12-17, Marcos 1:14-15)

2. Manabik na sumunod at maging alagad ng Panginoon (Mat 4:18-25)