Ang Pag-ibig ng Ama
Sister Mimi Unten

1. Maghintay sa Kabutihan v. Lucas 15:11-24
2. Umasa ng may pagtityaga v. Lucas 15:25-32