MAGING MATATAG NA PUNO NG BUHAY

Sis Mimi
Mateo 7:13-27

1. Huwag sumunod sa karamihan
Pumasok sa makipot na pintuan ( Mateo 7:13-14)

2. Huwag sumunod sa walang kabuluhan
Ang mabuting buhay ay namumunga ng mabuting bunga (Mateo 7:15-24)

3. Huwag hanapin ang madaling daan
Magtayo ng bahay sa bato (Mateo 7:25-27 )