Buong galak na uminom mula sa Banal na Espiritu!
Sister Mimi Unten

1. Ang Puno ng Buhay ay nagsisimula sa Banal na Espiritu
(t1-3)

2. Ang paglago ng Puno ng Buhay ay naisasakatuparan ng Banal na Espiritu t.4-11
(Gen1:2; Pahayag22:1-2,17)